De Financiën

De financiën: verslag 2020 en begroting 2021

Toelichting op het financiële verslag
Het verenigingsjaar 2020 is door de uitbraak van de coronapandemie totaal anders verlopen dan verwacht. Vanaf maart konden de gebruikelijke lezingen en excursies geen doorgang meer vinden. De kosten en baten die met deze activiteiten gepaard gaan vielen weg. Uiteindelijk kon het jaar afgesloten worden met een batig saldo van 3.192,98 euro. Dit positieve resultaat is terug te voeren op een zeer gulle schenker, de opbrengst van de Rabo Clubkascampagne, waarvoor dank, en het beleid van het bestuur om zo min mogelijk kosten te maken. Zo wordt al jaren het jaarboek door bestuursleden en vrijwilligers in eigen streek bezorgd. Dit bespaart de vereniging enkele duizenden euro’s per jaar.

Toelichting begroting 2020:
De raming van ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de resultaten van de voorgafgaande jaren. Daarbij probeert het bestuur een zo goed mogelijk beeld te geven van de te verwachten baten en lasten. Gezien de geschetste verwachtingen over het verloop van de coronapandemie gaat het bestuur er vooralsnog van uit dat het pas na de zomer weer lezingen en excursies kan organiseren. De te verwachten inkomsten en uitgaven met betrekking tot deze activiteiten zijn dan ook aangepast. Voor 2021 verwacht het bestuur een positief saldo van 350,- euro.