De Financiën

De financiën: verslag 2022 en begroting 2023

Toelichting op het financiële verslag
Het boekjaar werd afgesloten met een negatief saldo van € 10.492,06.
Dit negatieve saldo is grotendeels te wijten aan de uitgaven voor het jaarboek.
Begroot was € 7.900. De werkelijke kosten lagen € 12.000 hoger.
Bij de opstelling van de begroting was uitgegaan van een aanzienlijk minder omvangrijk boek. In de maand mei evenwel kreeg de vereniging het aanbod Een dorp vol snoep uit te geven.
Een unieke kans. Gezien het bedrag in kas leek het verantwoord om een groter en beduidend dikker boek uit te geven. De explosieve kostenstijgingen waren toen nog nauwelijks aan de orde.
Daar werd de vereniging later in het jaar mee geconfronteerd waardoor de drukkosten hoger uitvielen dan gedacht. Eind 2022 werd voor € 464 aan postzegels ingekocht die pas in 2023 zullen worden gebruikt. De post Port, kantoor viel dus eigenlijk € 464 lager uit.
De post Tijd|Schrift daarentegen had €1.920,58 hoger moeten zijn.
De factuur van december 2022 werd in januari van dit jaar betaald.
Aan contributie dient nog € 450 te worden ontvangen.
Bij de opstelling van de begroting is rekening gehouden met het bovenstaande.

Toelichting op de begroting
Bij het opstellen van de begroting 2023 is geprobeerd een zo realistisch beeld te schetsen
van inkomsten en uitgaven. Het jaarboek dat aanvankelijk in 2022 op de rol stond,
wordt dit najaar uitgegeven. De kosten voor dit boek zullen aanmerkelijk lager uitvallen
dan voor dat van 2022. Zoals vorig jaar werd aangekondigd komt in het eerste kwartaal
van dit jaar de ING-rekening te vervallen. Hierdoor zullen de bankkosten afnemen.
Voorts blijft de toenemende vergrijzing en daaraan gekoppeld een afnemend ledental
een constante reden van zorg. Verjonging is een absolute noodzaak.
Verder baren de stijgende kosten eveneens zorgen.
De begroting sluit af met een negatief saldo van ruim € 1.700.
Indien de trend van een afnemend ledental en hogere kosten zich doorzet valt in de
toekomst aan contributieverhoging niet te ontkomen.

De financiën: verslag 2020 en begroting 2021

Toelichting op het financiële verslag
Het verenigingsjaar 2020 is door de uitbraak van de coronapandemie totaal anders verlopen dan verwacht. Vanaf maart konden de gebruikelijke lezingen en excursies geen doorgang meer vinden. De kosten en baten die met deze activiteiten gepaard gaan vielen weg. Uiteindelijk kon het jaar afgesloten worden met een batig saldo van 3.192,98 euro. Dit positieve resultaat is terug te voeren op een zeer gulle schenker, de opbrengst van de Rabo Clubkascampagne, waarvoor dank, en het beleid van het bestuur om zo min mogelijk kosten te maken. Zo wordt al jaren het jaarboek door bestuursleden en vrijwilligers in eigen streek bezorgd. Dit bespaart de vereniging enkele duizenden euro’s per jaar.

Toelichting begroting 2020:
De raming van ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de resultaten van de voorgafgaande jaren. Daarbij probeert het bestuur een zo goed mogelijk beeld te geven van de te verwachten baten en lasten. Gezien de geschetste verwachtingen over het verloop van de coronapandemie gaat het bestuur er vooralsnog van uit dat het pas na de zomer weer lezingen en excursies kan organiseren. De te verwachten inkomsten en uitgaven met betrekking tot deze activiteiten zijn dan ook aangepast. Voor 2021 verwacht het bestuur een positief saldo van 350,- euro.