Mededelingenblad

In deze rubriek wordt de inhoud benoemd van de Mededelingenbladen zoals die werden gepubliceerd door de Heemkundige Kring.
Samengesteld door A.R. Bauwens

Inleiding en verantwoording
In februari 1968 verscheen het eerste Mededelingenblad van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen. De uitgave van een driemaandelijkse periodiek diende, aldus het toenmalige bestuur, in de eerste plaats om de communicatie met de leden te bevorderen. Ten tweede beoogde men “inlichtingen te verschaffen, de kring betreffende, waaronder ook te verstaan aankondiging (tevens convocatie) van vergaderingen, excursies, lezingen enz.”. Voorts wenste men ruimte te bieden aan kleinere bijdragen “betreffende historie of volksleven in het algemeen, die minder passen in het jaarboek, maar evengoed het vermelden waard zijn.” De vierde doelstelling die het toenmalige bestuur voor ogen stond was het aanzetten van de leden tot onderzoek en opsporing, in de hoop dat hun bevindin¬gen via het orgaan van de vereniging zouden worden doorgegeven. Het Mededelingenblad, gedurende de periode 1969-1988 kortheidshalve de Mededelingen genaamd, heeft tot op heden voor een belangrijk deel aan deze doelstellingen beantwoord.
Door haar opzet heeft het blad een tweeledig karakter. Enerzijds biedt het de leden informatie over het reilen en zeilen van de vereniging, vormt het de schakel tussen leden en bestuur. Ander¬zijds biedt het ruimte voor publicatie van artikelen van een beperkte omvang.
De eerste jaren dat het Mededelingenblad verscheen waren duidelijk pioniersjaren. De richting waarin het orgaan van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen zich ontwikkelen moest stond in grote lijnen vast. Het bereiken van het gestelde doel werd evenwel bemoeilijkt door een te krappe beurs. Regelmatig werden de schutbladen van het bulletin benut voor het doen van mededelingen. Daarnaast werd er bij tijd en wijle een inlegvel aan het geheel toegevoegd. Het Mededelingenblad werd er niet fraaier en overzichtelijker op. Later toen de vereniging wat meer financiële armslag kreeg, keerde de zaak ten goede en groeide het bulletin van de kring uit tot een professioneel heemkundig tijdschrift.
Werden de schutbladen benut dan hanteerde ik de Romeinse cijfers I en II. Het gebruik van een inlegvel werd door mij aangeduid met de afkorting i.v.
Volgnummer 14 werd in mei 1971 uitgegeven. Abusievelijk stond het volgnummer 14 ook vermeld op de omslag van het septembernummer van dat jaar. Om verwarring te voorkomen heb ik de septemberuitgave aangeduid met het nummer 15. Een voor de hand liggende oplossing daar het daaropvolgende decembernummer als volgnummer 16 gepresenteerd werd. De nummering van de uitgaves van september 1988, december 1988 en april 1989, respectievelijk de volgnummers 77, 77 en 78 liet een dergelijke oplossing niet toe. Het december¬nummer van 1988 heb ik daarom aangeduid met 77bis.

A.R. Bauwens