Statuten

Statuten van Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering op 31 maart 1977

Naam en oprichtingsdatum.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, en is opgericht op zeventien juli negentien honderd een en zestig.

Zetel.
Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Oostburg.

Doel.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis van West-Zeeuws-Vlaanderen en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en excursies, het uitgeven van publikaties en alle andere wettige en geoorloofde middelen die dienstig kunnen zijn.

Leden.
Artikel 4.
1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen. Zij betalen een jaarlijkse contributie.
2. Personen en instellingen kunnen begunstigers zijn tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage, vast te stellen door de algemene vergadering.

Aanmelding en toelating.
Artikel 5.
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur.
Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet mede zijn ondertekend door de persoon, die de macht uitoefent over deze minderjarige.
2. Het bestuur beslist ontrent de toelating van aspirantleden.
3. Bij niet-toelating door het bestuur tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging;
deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a en c van dit artikel eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

Contributie.
Artikel 7.
1. De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuur.
Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven, waaronder een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen leden.
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in funktie gekozen, de overige bestuursfunkties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.
5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.
Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap
van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn funktie wenst neer te leggen.
6. Bij een vakature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
7. Indien in het bestuur één of meer vakatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vakatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vakature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vakature.
8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

Taak en bevoegdheden van het bestuur.
Artikel 9.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis òf onbepaald is òf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, òf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt;
d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) krediet wordt verleend;
e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
f. het aangaan van dadingen;
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, dan wel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.
4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden, binnen de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
5. Het bestuur kan uit de leden één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering.
6. Over alles wat niet door de wet, statuten of Huishoudelijk Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

Rekening en verantwoording.
Artikel 10.
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de reke-ning en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden kan nader worden geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundinge kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

Algemene vergaderingen.
Artikel 11.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 10 lid 3 komen onder meer aan de orde:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 10 lid 3;
c. het verslag door de commissies, als bedoeld in artikel 10 lid 4;
d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 10 lid 3;
e. de benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
f. de vaststelling van de contributie;
g. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i. de verkiezing van de andere bestuursleden;
j. de verkiezing van commissies;
k. voorstellen van de zijde van het bestuur;
l. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
m. wat verder ter tafel komt;
3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminst een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 12, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 12.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 16 en 17.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver¬meld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 16 en 17.

Toegang en stemrecht.
Artikel 13.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. Bij weigering door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.
4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

Voorzitterschap – Notulen.
Artikel 14.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voor¬ziet de vergadering zelve in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 11 lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

Besluitvorming.
Artikel 15.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste vijf en twintig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig dan moet binnen veertien dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerder¬heid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Statutenwijziging.
Artikel 16.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaats gevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding.
Artikel 17.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
4. Bij ontbinding der vereniging worden de bezittingen overgedragen aan een instelling met een gelijkaardig doel, dan wel in gedeelten, gesplitst naar hun aard, aan meer dan een gelijkaardige instelling.

(Huishoudelijk) Reglement.
Artikel 18.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement als ook andere reglement(en) vaststellen.
2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 19.
De statuten en het huishoudelijk reglement worden aan ieder lid op diens verzoek gratis ter beschikking gesteld.