De Financiën

De financiën: verslag 2019 en begroting 2020

Toelichting op het financiële verslag

Het afgelopen jaar werd afgesloten met een negatief saldo van Ä 1850,19. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat het jaarboek omvangrijker en daardoor duurder uitviel dan verwacht. Verder speelde de BTW verhoging van 6 naar 9% op drukwerk de vereniging parten. De post zaalhuur en sprekers vertoont een verdubbeling, wat deels te verklaren is door het feit dat er nog zaalhuur over 2018 moest worden betaald. Door de inzet van bestuursleden en een aantal vrijwilligers konden de kosten voor de verzending van de publicaties, denk aan het jaarboek, beperkt worden. Dank aan de vrijwilligers die op diverse plaatsen in de streek de jaarboeken hebben bezorgd. De opbrengst van de  Rabobank Clubactie verraste aangenaam. Meer dan Ä 1000,–. Dank aan eenieder die op ons stemde.

Toelichting begroting 2020:

De raming van ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de resultaten van de voorgaande afgaande jaren. Daarbij proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven van de te verwachten baten en lasten. Voor 2020 verwacht het bestuur een tekort van Ä 770,–